Donează!

Acest document este în vigoare începând cu data publicării sale pe website-ul www.adolescenti.deprehub.ro – 03.02.2021

I. CINE ESTE OPERATORUL DE DATE

Operatorul de date este Asociația „Happy Minds”, persoană juridică fără scop patrimonial, cu sediul în București, str. Olteniei nr. 55, sector 1, înregistrată în Registrul asociațiilor și fundațiilor sub nr. 98/19.11.2014, cod de înregistrare fiscală 34411787, reprezentată legal prin dna. Crețescu Yolanda-Raluca (denumită și “Asociația”, „Operatorul” sau „Noi”).

Asociația deține și administrează website-ul www.adolescenti.deprehub.ro (denumit și „Website-ul”) și linia telefonică 0374.461.461 (denumită și „Teenline”) și prelucrează datele cu caracter personal colectate prin intermediul acestora.

În această Politică de confidențialitate (denumită și „Politica”), sintagma „date cu caracter personal” se referă la orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată în mod direct sau indirect, în special, prin referire la un element de identificare sau la unul sau mai mulți factori specifici pentru identitatea fizică, fiziologică, mentală, economică, culturală sau socială a acesteia (denumite și „Datele”).

Asociația acționează cu responsabilitate atunci când prelucrează Date, în conformitate cu prevederile Regulamentului General privind Protecția Datelor 2016/679/UE referitor la protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, și de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit în continuare și „RGPD”), precum și ale legislației naționale privind protecția datelor, între care Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a RGPD.

Prezenta Politică (alături de Termenii și Condițiile Website-ului și orice alte documente menționate în cadrul Politicii) are rolul de a vă informa cu privire la modul de prelucrare a Datelor pe care le colectăm de la dumneavoastră sau pe care ni le puneți la dispoziție prin intermediul Website-ului și al Teenline.

În cadrul secțiunilor următoare veți găsi informații specifice privind scopul prelucrării Datelor, categoriile de Date prelucrate, temeiul legal al prelucrării pentru fiecare scop aplicabil, durata prelucrării, destinatarii și transferul datelor cu caracter personal (acolo unde este cazul). Vă invităm să le citiți cu atenție și să ne transmiteți orice solicitări

II. SCOPURILE PRELUCRĂRII DATELOR, CATEGORIILE DE DATE ȘI TEMEIUL LEGAL AL PRELUCRĂRII

1. Atunci când navigați pe Website

Scop Categorii de Date Temei
Asigurarea bunei funcționări și operări a Website-ului. Atunci când navigați pe Website, colectăm automat informații cu caracter tehnic care pot identifica utilizatorul, cum ar fi: adresa de protocol internet (IP), locația generală în care se află computerul sau dispozitivul dumneavoastră (la nivel de oraș), tipul de browser, sistemul de operare, data accesării, link-ul paginii accesate, istoricul de vizualizare al paginilor website-ului, informații despre dispozitiv, programe vizualizate, id dispozitiv (notificări și identificare), timestamp, cerere/acţiune.

Interesul legitim al Operatorului (art. 6 alin. 1 lit. f din RGPD).

 

2. În cazul în care sunteți beneficiar al serviciilor oferite de Asociație prin intermediul Teenline

Scop Categorii de Date Temei
Furnizarea serviciilor de informare, consiliere și suport cu privire la suferințele de natură psihologică.

Nume și prenume, vârstă, numărul de telefon, precum și orice alte Date pe care le furnizați Asociației în mod voluntar pentru furnizarea serviciilor.

 

Încheierea și executarea unui contract (art. 6, alin, 1, lit. b din RGPD), precum și interesul legitim al Operatorului pentru a oferi informații cu privire la programele derulate de Asociație (art. 6, alin, 1, lit. f din RGPD).

 

Înregistrarea  audio a convorbirii telefonice și folosirea acestor înregistrări în scopul furnizării serviciilor de informare, consiliere și suport cu privire la suferințele de natură psihologică Numărul de telefon, vocea și orice Date captate prin intermediul înregistrărilor audio.

Consimțământul dumneavoastră (art. 6, alin.1, lit. a din RGPD).

 

3. În cazul în care contactați Asociația (prin intermediul formularelor de contact și / sau prin e-mail)

Scop Categorii de Date Temei
Realizarea unei programări în vederea efectuării unui consult d specialitate. Nume și prenume, vârsta, adresa de e-mail, precum și orice date pe care le furnizați în mod direct Asociației. Pentru a face demersuri înainte de încheierea contractului și respectiv executarea contractului la care sunteți parte (art. 6 alin. 1 lit. b din RGPD)
Oferirea de informații solicitate și de răspunsuri la întrebările adresate. Nume și prenume, vârsta, adresa de e-mail, precum și orice date pe care le furnizați în mod direct Asociației prin intermediul corespondenței prin e-mail/formularului de contact. Interesul legitim al Asociației pentru a oferi informații și a transmite comunicări fără caracter comercial (art. 6 alin. 1 lit. f din RGPD)

4. În cazul în care sunteți o persoană care participă la evenimente organizate de sau cu implicarea Asociației

Scop Categorii de Date Temei
Desfășurarea evenimentelor organizate de sau cu implicarea Asociației, precum și realizarea de testimoniale, articole și orice alte materiale în scop de promovare a misiunii și activităților Asociației. Nume și prenume, vârstă, materiale foto / înregistrări video și alte date cu caracter personal care sunt furnizate Asociației de dumneavoastră în mod direct. Interesul legitim al Asociației de a crește gradul de conștientizare cu privire la drepturile, libertățile și obligațiile cetățenești, conform misiunii Asociației și domeniului său de activitate (art. 6 alin. 1 lit. f din RGPD).

În cazul în care, pentru realizarea activităților menționate mai sus în beneficiul dumneavoastră, este necesar ca dumneavoastră, în mod direct, să furnizați Asociației anumite Date, vă rugăm să comunicați toate categoriile de Date solicitate în scopurile menționate mai sus. În cazul în care nu veți furniza Asociației Date complete / corecte, vă informăm că este posibil ca Asociația să nu fie în măsură să își desfășoare activitatea sau să vă presteze serviciile solicitate.

III. SURSA DATELOR

Asociația colectează Datele obținute din următoarele surse:

 1. Direct de la dumneavoastră;
 2. De la diverși colaboratori sau parteneri contractuali implicați în realizarea activităților subsumate misiunii Asociației (e.g. psihologi și psihoterapeuți), Date ce reies din interacțiunea dumneavoastră cu aceștia.

IV. PERIOADA DE STOCARE A DATELOR

Datele vor fi păstrate atât timp cât va fi necesar pentru a îndeplini scopul prelucrării Datelor și pentru următoarele perioade de timp, fără însă ca enumerarea de mai jos să aibă un caracter exhaustiv:

 1. Până la 3 ani pentru înregistrarea audio a convorbirii telefonice prin Teenline;
 2. 10 ani pentru documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitatea financiară, calculați de la data de 1 ianuarie a anului următor efectuării tranzacției;
 3. 3 ani pentru imaginile fotografice / înregistrările video realizate în contextul participării dumneavoastră la un eveniment organizat de sau cu implicarea Asociației.

Odată ce perioada de prelucrare a Datelor expiră, iar Asociația nu mai are motive legale sau legitime de a continua prelucrarea, Datele vor fi anonimizate sau șterse în conformitate cu procedurile acesteia

V. DESTINATARII DATELOR

Pentru îndeplinirea scopurilor menționate la cap. II de mai sus, Asociația utilizează serviciile unor parteneri și colaboratori și poate dezvălui partea minimă necesară din Datele dumneavoastră pentru prestarea respectivelor servicii.

Unii dintre destinatarii de mai jos au calitatea de persoane împuternicite de operator, cum ar fi furnizorul de servicii IT, de mentenanță și remediere a echipamentelor electronice, furnizorii de servicii de mentenanță a aplicațiilor software, furnizorul servicii de mentenanță și găzduire pentru Website si a altor softuri/aplicații, furnizorii care prestează servicii pentru realizarea materialelor foto și video, iar acestora le pot fi furnizate datele dvs. cu caracter personal pentru a fi utilizate în limitele obligațiilor pe care și le asumă față de Asociație.

Alți destinatari sunt, la rândul lor, operatori de date, cum ar fi psihologii, psihoterapeuții și consilierii cu care colaborează Asociația.

De asemenea, Datele indicate mai sus pot fi puse la dispoziție sau transmise către terți şi în situațiile de mai jos (in aceste cazuri fiind vorba despre terțe părți care nu intenționează să prelucreze datele, însă pot avea acces la acestea în îndeplinirea sarcinilor sau în interacțiunile lor cu Asociația): (i) autorități publice, auditori financiari sau juridici sau instituții cu competențe în realizarea de inspecții și controale asupra activității Asociației, care solicită Operatorului să furnizeze informații, în virtutea obligațiilor legale ale acesteia din urmă; (ii) pentru respectarea unei obligații legale sau pentru protejarea drepturilor Asociației noastre sau ale altor entități sau persoane, precum instanțe de judecată, executori judecătorești, consultanți juridici.

VI. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ ȘI MODUL DE EXERCITARE

În temeiul dispozițiilor RGPD, aveți următoarele drepturi:

 1. dreptul de acces la datele personale – dreptul de a obține confirmarea faptului că datele cu caracter personal sunt sau nu prelucrate de către Asociație și, în caz afirmativ, să fiți la curent cu detaliile relevante ale acestor activități de prelucrare;
 2. dreptul la rectificarea datelor personale – dreptul de a obține rectificarea datelor cu caracter personal inexacte sau completarea datelor incomplete;
 3. dreptul la ștergerea datelor – dreptul de a obține ștergerea datelor personale, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: (i) datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopului inițial (și nu există un nou scop legal), (ii) temeiul juridic al prelucrării Datelor de către Asociație este consimțământul persoanei vizate, persoana vizată își retrage consimțământul și nu există alt temei legal, (iii) persoana vizată își exercită dreptul de a se opune, iar Operatorul nu are motive legitime care să prevaleze pentru a continua prelucrarea, (iv) Datele au fost prelucrate ilegal, (v) ștergerea este necesară pentru conformarea cu legislația UE sau legislația română sau (vi) datele au fost colectate în legătură cu servicii ale societății informaționale oferite copiilor, când se aplică cerințe specifice cu privire la consimțământ;
 4. dreptul la restricționarea prelucrării – dreptul de a obține limitarea prelucrării ulterioare a datelor cu caracter personal care vă privesc, în cazul în care în cazurile în care: (i) considerați că datele cu caracter personal prelucrate sunt inexacte, pentru o perioadă care să permită Asociației să verifice exactitatea datelor cu caracter personal; (ii) considerați că prelucrarea este ilegală, dar nu doriți să vă ștergem datele cu caracter personal, ci să restrângem utilizarea acestor date; (iii) în cazul în care Asociația nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal în scopurile menționate mai sus, însă dumneavoastră aveți nevoie de date pentru a constata, exercita sau apăra un drept în instanță; sau (iv) v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care să verificăm dacă temeiurile legitime ale Operatorului prevalează asupra drepturilor persoanei vizate;
 5. dreptul la portabilitatea datelor – dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și dreptul ca aceste date să fie transmise de către Asociație către alt operator de date, în măsura în care prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau executarea unui contract și este efectuată prin mijloace automate;
 6. dreptul la opoziție – dreptul de a vă opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația dvs. particulară, ca datele cu caracter personal care vă vizează să facă obiectul unei prelucrări, în măsura în care această prelucrare are ca temei juridic interesul legitim al Operatorului;
 7. dreptul de nu face obiectul unei decizii automate sau profilare suplimentara aferentă deciziilor automate – dreptul de a cere și de a obține retragerea, anularea sau reevaluarea oricărei decizii bazate exclusiv pe prelucrări efectuate prin mijloace automate (incluzând crearea de profiluri) care produce efecte juridice în ceea ce vă privește sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 8. dacă consimțământul Dvs. a fost necesar pentru prelucrarea anumitor date cu caracter personal, astfel cum este prezentat în capitolul II de mai sus, aveți dreptul să vă retrageți acest consimțământ în orice moment, ceea ce nu va afecta legalitatea prelucrării înainte de retragerea consimțământului;
 9. dreptul de a depune o plângere – aveți dreptul să depuneți o plângere la Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), accesând site-ul dataprotection.ro, precum și dreptul de a vă adresa instanțelor de judecată competente.

Pentru exercitarea drepturilor Dvs., vă rugăm să adresați cererea Dvs. scrisă, datată și semnată la adresa de e-mail office@deprehub.ro – în atenția dnei. Yolanda Crețescu, sau prin poștă, la adresa din București, str. Olteniei nr. 55, sector 1.

Asociația va trata orice cerere privind datele personale cu celeritate, urmând a fi informat(ă) în termen de cel mult o lună de la primirea cererii Dvs. cu privire la acțiunile întreprinse în vederea exercitării unuia sau mai multora dintre drepturile anterior enumerate. Cu toate acestea, termenul de o lună anterior menționat poate fi prelungit în cazuri bine justificate cu maxim două luni, ținând seama de complexitatea și de numărul cererilor primite, împrejurare în care veți fi informat(ă) în mod corespunzător în termen de cel mult o lună de la primirea cererii Dvs.

VII. DECIZII INDIVIDUALE AUTOMATE

Datele la care se face referire în prezenta Politică nu sunt supuse unor procese decizionale automatizate, inclusiv crearea de profiluri.

VIII. MODIFICĂRI ALE POLITICII

Această Politică este actualizată la data la care apare în partea superioară a documentului. Asociația are dreptul de a modifica, atunci când este necesar, practicile de prelucrare a Datelor și de actualiza și modifica prezenta Politică în orice moment. Din acest motiv, pentru a fi la curent cu informații actualizate privind maniera în care Asociația vă prelucrează Datele, vă încurajăm să verificați periodic acest document.